• لیست پرسشنامه های مرکز
  0شماره پرسشنامه ردیف
  1001 جهت گیری مذهبی آلپورت 1
  1002 اعتیاد به اینترنت 2
  1003 اضطراب بک 3
  1004 اضطراب ساراسون 4
  1005 سیاهه کمال گرایی هیل 5
  1006 وسواس فکری-عملی مادزلی 6
  1007 کنترل عواطف 7
  1008 کمال گرایی فراست 8
  1009 شادکامی آکسفورد 9
  1010 استرس هولمز و راهه 10
  1011 راهبردهای مقابله ای لازاروسWOCQ)) 11
  1012 افسردگی بک-2(BDI-II) 12
  1013 مقابله با شرایط پر استرس(CISS) 13
  1014 مقیاسDASS-42 14
  1015 استرس هری 15
  1016 باورهای وسواسی OBQ 16
  1017 سلامت عمومی گلدبرگ GHQ-28 17
  1018 خودکنترلی 18
  1019 امیدواری اشنایدر 19
  1020 اهمالکاری 20
  1021 همدلی 21
  1022 سنجش افکارخودکشی بک(BSSI) 22
  1023 تاب آوری کونورودیویدسون (CD-RISC) 23
  1024 نگرشهای ناکارآمد (DAS-40) 24
  1025 سازگاری بل(فرمبزرگسالان) 25
  1026 حل مساله اجتماعی (SPSI) 26
  1027 جراتمندی راتوس(SRAS) 27
  1028 هوش معنوی(29 عبارتی) 28
  1029 امیدبه زندگی 29
  1030 عزت نفس روزنبرگ 30
  1031 ابعادهویت 31
  1032 خودکارآمدی عمومی شرر(SGSES) 32
  1033 سازگاری اجتماعی((SAS 33
  1034 منبع کنترل راتر(فرمکوتاه) 34
  1035 عزت نفس کوپراسمیت 35
  1036 افسردگی گلدبرگ 36
  1037 مکانیسمهای دفاعی 37
  1038 هوش اجتماعی 38
  1039 خودکارآمدی مقابله با مشکلات 39
  1040 مقابله با شرایط پراسترس  (CISS-21) 40
  1041 حمایت اجتماعی  (MOS) 41
  1042 ارزیابی خودکشی راجرز  (SAC-R) 42
  1043 بنیانهای اخلاقی (MFQ30) 43
  1044 نگرشهای ناکارآمد(DAS-40) 44
  1045 افسردگی زونگ 45
  1046 هوش معنوی جامع(ISIS) 46
  1047 پاسخ به استرس (SRI) 47
  1048 بهزیستی عمومی 48
  1049 پذیرش اجتماعی مارلو- کراون(SDS) 49
  1050 خودکنترلی 50
  1051 نگرانی تصویربدنی (BICI) 51
  1052 بهزیستی روانشناختی ریف(RSPWB-54) 52
  1053 سبکهای تصمیم گیری عمومی(GDMS) 53
  1054 حل تعارض(CRQ) 54
  1055 کیفیت خواب(PSQI) 55
  1056 پرخاشگری 56
  1057 هیجان پذیری درتدریس(ETS) 57
  1058 انگیزه پیشرفت 58
  1059 انگیزش تحصیلی(AMS) (فرم دانشجویان) 59
  1060 انگیزه پیشرفت هرمنس(AMT) 60
  1061 خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان(CASES) 61
  1062 انتظار پیامد دانشجو(SOES) 62
  1063 خودنظم دهی تحصیلی 63
  1064 اضطراب پیشرفت(تحصیلی)(AAT) 64
  1065 فرسودگی تحصیلیMBI-SS)) 65
  1066 تعهد سازمانی 66
  1067 استرس شغلی(HSE) 67
  1068 رضایت شغلی هرزبرگ 68
  1069 فرسودگی شغلی مسلش 69
  1070 شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد 70
  1071 رضایت شغلی(IJS) 71
  1072 فرزندپروری بامریند 72
  1073 کیفیت زندگی(SF-12) 73
  1074 کیفیت زندگی(SF-36) 74
  1075 رویدادها و تغییرات خانواده(FILE) 75
  1076 بررسی نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج 76
  1077 آگاهی جنسی(SAS) 77
  1078 خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی(CDMSE-SF) 78
  1079 رضایت مندی خانواده(FSS) 79
  1080 خرسندی زناشویی 80
  1081 رضایت از زندگی(SWLS) 81
  1082 اضطراب کودکان اسپنس(نسخه کودکان) 82
  1083 اضطراب کودکان اسپنس(نسخه والدین) 83
  1084 شخصیی آیزنک بزرگسالانEPQ(90) 84
  1085 شخصیتی پنج عاملی    NEO 85
  1086 MMPI-1 86
  1087 SCL-90-R 87
  1088 16 عامل شخصیت کتل 88
  1089 شخصیتی هگزاکو(HEXACO-PI-R) 89
  1090 سنخ نمای مایرز-بریگز 90
  1091 خلاقیت عابدی 91
  1092 حافظه بالینی وکسلر 92
  1093 اضطراب کتل 93
  1094 هوش آدمک گودیناف 94
  1095 آزمون ریون بزرگسالان 95
  1096 وکسلر بزرگسالان 96
  1097 پرسشنامه عشق استنبرگ                                                                   97
   

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵